REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO CZYNNIE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]

 

1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego („Sklep”), znajdującego się pod adresem www.czynnie.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna-sprzedaży. 

2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez internet eBooków, to jest elektronicznych egzemplarzy książek na nośniku w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „eBookami”. Przez eBooki rozumie się wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, mogące zawierać również elementy dodatkowe poza tekstami, w postaci np. plików MP3 (np. szkolenia), grafiki, jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza). 

3. Sklep nie prowadzi sprzedaży egzemplarzy książek w formie papierowej. 

4. Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw. Możliwe jest prowadzenie działalności także przez podmioty działające w ramach programu partnerskiego, które udostępniają możliwość złożenia zamówienia na eBooki na ich stronie, przy czym realizacją zamówień zajmuje się Sprzedawca. Jeśli Kupujący ma wątpliwości co do innego podmiotu, na którym znajdują się eBooki Sprzedawcy, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. 

5. Właścicielem Sklepu jest Łukasz Bruski, zamieszkały w Ciechocinku 87-720, ul. Kosmonautów 29, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Czynnie Łukasz Bruski” z siedzibą w Ciechocinku 87-720, ul. Kosmonautów 29, NIP 891-160-01-57, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ciechocinek pod numer identyfikacji podatkowej 8911600157, REGON 363593007. 

6. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez pocztę elektroniczną: kontakt@czynnie.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 2 [EBooki] 

1. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o eBooku, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z zawartością, treścią, autorem, tematyką, liczbą stron oraz przeznaczeniem. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków. 

2. EBooki udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie PDF. 

 

§ 3 [Korzystanie ze Sklepu] 

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są: 

a. uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz 

b. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego. 

2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna. 

3. Kupujący, korzystając ze Sklepu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), informacji handlowej (w szczególności informacji o promocjach, wydarzeniach, nowych eBookach, nowych funkcjonalnościach Sklepu lub innych towarach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach/serwisach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty z nimi współpracujące), na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez Sklep do nieokreślonej liczby Kupujących. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją handlową. 

 

§ 4 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu] 

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: 

a. dostęp do internetu; 

b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa; 

c. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. 

2. Warunkiem korzystania z eBooków jest posiadanie programu obsługującego pliki komputerowe w formacie PDF (np. Adobe Reader), w wersji nie niższej niż 5.0. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy. 

 

§ 5 [Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu] 

1. EBooki stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie. 

2. Autorskie prawa majątkowe do eBooków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom. 

3. Kupno eBooka nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do eBooka. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki – Kupujący nabywa jedynie egzemplarz książki, a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową eBooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z eBooka, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z eBookiem. 

4. W szczególności Kupującemu nie wolno: 

a. Zwielokrotniać eBooka lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej). 

b. Udostępniać eBooka jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. 

c. Najmować i użyczać eBooka; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. 

d. Ingerować w treść i zawartość eBooka. 

e. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na eBook. 

5. Do eBooków nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego). 

6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do eBooka osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego eBooka za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz eBooka. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

 

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻY 

§ 6 [Zaproszenie do negocjacji] 

1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy eBooków, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany eBooków oraz cen eBooków znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. 

 

§ 7 [Złożenie zamówienia] 

1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go eBook, kliknie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia, wybierze formę płatności i dokona wpłaty w podanej kwocie. 

2. Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy wraz z dokonaniem płatności przez Kupującego oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. 

 

§ 8 [Cofnięcie i zmiany w zamówieniu] 

1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia. 

 

§ 9 [Rozpoczęcie realizacji zamówienia, zapłata Ceny] 

1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata Ceny przez Kupującego. 

2. Data zapłaty jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu wpłaty przez PayU SA lub PayPal SA. 

3. Ceny eBooków prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych. Cena podana przy eBooku jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

4. Kupujący może dokonać zapłaty za eBooki z wykorzystaniem systemu:

a. PayU obsługiwanego przez firmę PayU SA. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności PayU SA znajdujący się pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/. 

b. Paypal obsługiwanego przez firmę PayPal SA. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności PayPal SA znajdujący się pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full/. 

5. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego. 

 

§ 10 [Realizacja zamówienia] 

1. W czasie 24 godzin od chwili zaksięgowania zapłaty Ceny na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wysyłany jest e-mail. W skład e-maila wchodzi podsumowanie zakupu, potwierdzenie zapłaty i jako załączniki wszystkie zakupione eBooki przez Kupującego.

2. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 1, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę Ceny (wydruk z konta bankowego itd.). Kupujący jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania. 

3. Kupujący nie ma prawa udostępniać wiadomości e-mail z załączonymi eBbookami innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną według zasad określonych w § 5 ust. 6. 

 

§ 11 [Faktura] 

1. Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura bez VAT. 

2. Kupujący, który chce otrzymać fakturę bez VAT, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania zamówienia. 

3. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili otrzymania zamówienia, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

4. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę bez VAT w formie papierowej, to chęć jej otrzymania powinien zgłosić na adres: kontakt@czynnie.pl

 

ROZDZIAŁ III. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY, REKLAMACJE 

§ 12 [Prawo odstąpienia od umowy]

 

1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14(czternastu) dni od dnia otrzymania przez Kupującego eBooka (umowne prawo odstąpienia). 

2. Odstąpienie wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu zamówienia na adres e-mail wskazany w Regulaminie (§ 1 ust. 6). 

3. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego eBooka, ze wszelkich nośników, w szczególności: 

a. Usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie. 

b. Zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. 

4. Zwrot Ceny następuje na konto wskazane przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3. 

5. Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, iż wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne odstąpienie, kupowanie wielu eBooków po kolei i następnie odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży każdego z nich itp.). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu. Milczenia Sprzedawcy nie uważa się za uwzględnienie odstąpienia. 

6. Bez uszczerbku dla praw Kupującego będącego konsumentem, o których mowa w ust. 1-5, Strony wyłączają ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721) ze względu na przepis art. 10 ust. 3 pkt 5, tj. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (a taki charakter ma eBook). 

 

§ 13 [Niezgodność eBooka z umową. Postępowanie reklamacyjne] 

1. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji eBooka wyłącznie w przypadku niezgodności eBooka z umową, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). 

2. Nie uważa się w szczególności za niezgodność eBooka z umową sytuację, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z eBookiem ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 4. 

3. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową („reklamacja”). 

4. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z fakturą bez VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona – wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę Ceny. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady eBooka lub wymienić eBook na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.  

7. W przypadku gdy w wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1, Kupujący odstępuje od umowy kupna-sprzedaży, stosuje się przepisy § 12 ust. 3 i 4. 

 

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 14 [Ochrona danych osobowych]

 

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących. 

2. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia następujące dane osobowe: 

a. imię; 

b. adres e-mail. 

3. Kupujący wyraża zgodę na: 

a. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży. 

b. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych oraz w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 3 ust. 3. 

4. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o: 

a. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia; 

b. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych; 

c. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu; 

d. dobrowolności podania danych. 

5. Sprzedawca wykorzystuje cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe. 

 

ROZDZIAŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY 

§ 15 [Odpowiedzialność Sprzedawcy]

 

1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z: 

a. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje. 

b. Braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe. 

c. Siły wyższej. 

d. Awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego. 

e. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu. 

f. Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu. 

g. Niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie. 

h. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu. 

i. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu czy korzystających ze Sklepu. 

j. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego. 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący. 

3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 [Postanowienia końcowe] 

1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej: http://www.czynnie.pl/regulamin w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący może zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: http://www.czynnie.pl/regulamin. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie. 

4. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna-sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej. 

5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 4, przysługuje Kupującemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa eBook w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854 Kodeksu cywilnego. 

7. Do korzystania ze Sklepu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna-sprzedaży eBooków – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży. 

8. Regulamin wchodzi w życie od dnia 10.10.2020 r.